Általános Szerződési Feltételek

 Általános Szerződési Feltételek

Columbus Klímaértékesítő Kft.

1 A SZERZŐDÉS TARTALMA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Columbus Klímaértékesítő Kft. (a továbbiakban: Szállító) által a viszonteladó partnerei (a továbbiakban: Viszonteladó) – a továbbiakban együttesen Felek – számára forgalmazott termékek egymás közötti adásvételére vonatkozó szabályokat.

Szállító klímatechnikai berendezéseket és kapcsolódó szerelési anyagokat forgalmaz.

Viszonteladó beszerzési vagy tovább-értékesítési céllal vásárolja meg a klímatechnikai berendezéseket és kapcsolódó szerelési anyagokat a Szállítótól.

Viszonteladónak minősül így jelen Szerződés értelmezésében minden olyan kiskereskedelmi értékesítő partner, aki a Szállító által forgalmazott termékeket, jelen Szerződés rendelkezései szerint Szállítótól megvásárolja és közvetlenül Végfelhasználónak értékesíti.

Végfelhasználónakminősül a terméket a Viszonteladótól megvásárló személy.

Jelen ÁSZF együtt alkalmazandó és értelmezendő:

- a Szállító által kiadott egyedi szerződésekkel, ajánlatokkal, rendelés visszaigazolásokkal, számlákkal, jótállási jegyekkel és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal, továbbá a Szállítónál hatályban lévő összes Szabályzattal, ezek közül kiemelten a

- Panaszkezelési Szabályzatával,

- El nem vitt rendelésekre vonatkozó Szabályzatával,

- Pénzügyi visszatérítésekre vonatkozó Szabályzatával,

- Visszáru-kezelési Szabályzatával.

2 Ajánlat és annak Elfogadása

Szállító ajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. E határidő eltelte után az ajánlatban foglaltak a Szállítót nem kötelezik. Kifejezetten eltérő nyilatkozat híján a megadott árak csupán tájékoztató jellegűek és bármikor, előzetes értesítés nélkül aktualizálhatók. A Szállító a Viszonteladó megrendeléseit a www.columbus-klima.hu

internetcímen elérhető számítógépes nyilvántartó szoftverben rögzíti és a rögzített adatok alapján küldi el a Viszonteladónak az automatikus visszaigazolást. A visszaigazolt elektronikus levélben küldött megrendelés és a visszaigazolás kötelező erejű jognyilatkozat, amely a Felek közötti véleményeltérés esetén irányadó.

Érvényes és visszaigazolt rendelés Viszonteladó részéről történő törlése (amely a rendeléstől történő elállásnak minősül) esetén Szállító jogosult a rendelés összegétől és jellegétől függő stornóköltség (bánatpénz) felszámítására.

A stornóköltség mértéke:

- folyamatosan raktáron tartott áruk esetén:

 • o nettó 1 000.000,- Ft értékhatár alatti rendelés esetén a nettó rendelési érték 10%,
 • o nettó 1 000.000,- Ft értékhatár feletti rendelés esetén a nettó rendelési érték 20%-a.

- egyedi gyártásban készülő, vagy egyedi szállítás keretében megrendelt termékek, vagy berendezések esetén a nettó rendelési érték 30%-a.

Amennyiben Viszonteladó a visszaigazolásban feltüntetett első rendelkezésre állástól számított 14 naptári napon belül nem viszi el a terméket és akadályközlés nem történt, úgy rendelését Szállító előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

Szállító a törlés esetén is jogosult a stornóköltséget felszámolni, ugyanúgy, mintha a rendelést a Viszonteladó töröltette volna.

El nem vitt megrendelések rendezése, törlése

Amennyiben egy megrendelésre érkezik előleg (legyen az egyedi vagy árlistás), de a megrendelt árut a tételek beérkezése után 14 naptári nappal sem viszik el, a Viszonteladót megkeresi Szállító és az alábbi lehetőségeket kínálja fel részére:

1. 1. Amennyiben még nem került befizetésre a teljes vételár, a szokásos kondíciókkal haladéktalanul elszállítja/kiszállíttatja a teljes megrendelést és a fizetési feltételek szerint kifizeti a fennmaradó ellenérték hányadot, vagy

2. 2. Amennyiben még nem tette meg, haladéktalanul kifizeti az el nem vitt áru értékének 100%-át. Ezt követően a megrendelt tételeket a visszaigazolásban feltüntetett első rendelkezésre állástól számított 6 hétig tudja számára térítésmentesen tárolni Szállító.

Amennyiben a 6. hét után sem viszi el az árut Viszonteladó, a tárolásért a 6. hét (42. naptári nap) letelte utáni időszakra az áru nettó értéke után számított, 0,05% összegű napi tárolási díjat köteles megfizetni Szállító számára.

Ezután az árut készpénz vagy előre fizetés esetén az áru átvétele előtt megfizetett tárolási díj ellenében viheti el. Halasztott fizetéssel rendelkező Viszonteladó esetén a tárolási díjról számlát küldünk.

A megrendelt, de határidőre el nem vitt áruk kezelése során Szállító egyebekben az „El nem vitt rendelések”-re vonatkozó mindenkor hatályos Szabályzata szerint jár el.

3 Szállítás, áruátvétel

A szállítási határidőt Szállító ajánlata tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában, illetve a készre jelentésben megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, abban az esetben a megrendelés visszaigazolásban, illetve a készre jelentésben rögzített határidő az irányadó. A szállítási határidőként megadott időtartam a rendelés kézhezvételétől - illetve előlegfizetés esetén az előlegnek a Szállító bankszámlájára történő beérkezésétől - számítandó.

A megrendelt árut a kért szállítási időpontban Viszonteladó köteles átvenni. Az áru átvételével és a szállítólevél aláírásával Viszonteladó igazolja, hogy Szállítótól az árut a szállítólevélen feltüntetett mennyiségben, kifogástalan állapotban vette át. Amennyiben Viszonteladó feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni (késedelmes átvétel), úgy köteles azt az írásbeli visszaigazolás szerinti szállítási határidőt megelőző 48 órával korábban írásban közölni Szállítóval (akadályközlés), a várható új átvételi határidővel együtt.

Szállító vállalja, hogy az árut annak kiadhatóságának első napjától számított 6 hétig tárolja díjmentesen. Ezt követően Szállító tárolási díjat jogosult felszámolni, ami az áru nettó értéke után számított, 0,05% összegű napi tárolási díjat jelent. Szállító jogosult az áru számláját átvételtől függetlenül a kért szállítási időponttól kiállítani.

Viszonteladó részére történő késedelmes szállítás esetén Szállító csak abban az esetben köteles késedelmi kötbért, vagy egyéb kártérítést fizetni, ha arra igényét és annak mértékét e szerződéstől függetlenül Felek külön írásban rögzítették és aláírásukkal elfogadták.

A szállítás Felek eltérő megállapodása hiányában, Szállító nagytarcsai raktárából történik. Szállító időszaktól és rendelt mennyiségtől függően díjmentesen kiszállítja az árut Viszonteladó telephelyére.

Amennyiben az árut Szállító szállítja Viszonteladó részére, abban az esetben áru átadás-átvétele Viszonteladó telephelyén, vagy székhelyén valósul meg. Amennyiben az árut Viszonteladó saját maga, vagy megbízottja szállítja el, abban az esetben az áru átadás-átvétele Szállító telephelyén történik. Szállító nem vállal szállítást a Viszonteladó székhelyétől, vagy telephelyétől eltérő címre.

Az áru átadás-átvételekor Szállító az árut mennyiségileg, darab szerint adja át Viszonteladó, Viszonteladó megbízottja, illetve a gépkocsivezető részére. Az áru mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett mennyiségi adatok az irányadóak.

Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával - valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben. Szállító javasolja, hogy Viszonteladó mindenkor szemrevételezze az áru csomagolását – szükség esetén azt bontsa is ki – és vizsgálja meg azok érkezési vagy átadási állapotát.

A megrendelt, de át nem vett rendelések kezelése során Szállító a mindenkor hatályos, „El nem vitt rendelések”-revonatkozó szabályai szerint jár el.

4 Fizetéssel kapcsolatos információk, kedvezmények

Minden év elején – a tárgyév február 28. napjáig – Felek áttekintik az előző évi forgalmat. A tárgyévi forgalmazást Viszonteladó az előző évi tényleges, ÁFA nélküli, kifizetett forgalma alapján adódó kategóriában kezdi.

A 2019. április 1-től érvényes alap kategória határok és kedvezmények:

Viszonteladói kategória: 6.000.000,- Ft alatti össz. éves nettó fogalom alatt

Prémium viszonteladói kategória: 6.000.000,- Ft feletti össz. éves nettó forgalom felett

Ha Viszonteladó év közben a ténylegesen realizált és kifizetett árbevétel növekedése folytán kategóriahatárt lép át, úgy az új (nagyobb) kedvezménye a Szállító által kijelölt új kategóriához rendelt kedvezmény, mely az új vásárlásokra vonatkozik.

A mindenkor aktuális árlista letölthető a következő honlapról:

http://www.columbus-klima.hu/index.php?page=arlista

A honlapon történő regisztrációhoz érvényes Viszonteladói Szerződés szükséges!

Szállító az alábbi fizetési feltételeket kínálja Viszonteladó részére:

- Új szerződés esetén az első 2 vásárlási alkalommal, de legalább összesen nettó 500.000 Ft értékben történő vásárlás erejéig Viszonteladó készpénzben, vagy előre történő utalással egyenlítheti ki számláit. Ezután Szállító kijelölt üzletkötőjével történő

megállapodás szerint fizethet a Viszonteladói Keretszerződésben jelzett fizetési kondíciókkal.

- Szállító pénzügyi hitelkeret rendszert is működtet, melyben meghatározza minden Viszonteladója részére azt az összeget, ameddig a Viszonteladóit a Szállító tulajdonát képező áruk (berendezések) fizetési határidőhöz kötött, az áru átvételéhez képest utólagos fizetéssel hitelezi. Szállító a Viszonteladói Keretszerződés megkötésekor megállapítja a Viszonteladóra vonatkozó hitelkeretet. A hitelkeret az az összeg, amelynek erejéig a Viszonteladó utólagos fizetés ellenében árut vihet el.

A hatályos Számviteli és Általános Forgalmi Adó Törvény rendelkezéseit figyelembe véve, illetve a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően a Szállító további kedvezményt biztosít Viszonteladó számára, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • Viszonteladó utólagos fizetés ellenében jogosult áruvásárlásra a viszonteladói keretszerződés értelmében és
 • nincs lejárt tartozása.

Előre történő fizetési kedvezményt biztosít Szállító az áru, szolgáltatás ellenértékét átutalással történő megfizetése esetén Viszonteladó részére a következők szerint:

1. az áru, szolgáltatás átvételét megelőzően az áru, szolgáltatás ellenértéke megérkezik (jóváírásra kerül) a Szállító folyószámlájára.

2. az áru, szolgáltatás átvételét követően legkésőbb a számla kiállításának dátumát követő munkanapon megérkezik az áru, szolgáltatás ellenértéke (jóváírásra kerül) a Szállító folyószámlájára, amennyiben Viszonteladó részére kiállításra kerülő számla eredeti, viszonteladói keretszerződés alapján meghatározott fizetési határideje a kedvezmény igénybevétele nélkül későbbi dátumra esne. Készpénzfizetési engedménnyel kezeli azt a vállalkozásnak megfizetett összeget, mely az áru, illetve a szolgáltatás átvételekor Szállító pénztárában rendezésre kerül.

Abban az esetben, ha Viszonteladótól késedelmesen történő számla kiegyenlítések miatt a hitelkeret és/vagy a fizetési határidő megvonásra került (tehát csak készpénzre jogosult vásárolni), a készpénzfizetési engedmény nem érvényesíthető!

 • az 1. és 2. pontban leírtak teljesítésekor 1% (egy százalék)

engedményben részesülnek,

Az 1. és 2. pontban meghatározott forgalmi engedmény elszámolása azonnali számlázott engedményként történik.

Az egész naptári évben fizetési késedelem nélkül teljesítő partnerek az egész éves forgalmukra vonatkozó jóváírást kaphatnak a pénzügyi év zárásakor. A jóváírás

mértéke külön, belső szabályozásban kerül rögzítésre, melyről Viszonteladó tájékoztatást kérhet Szállítótól.

Bankkártyával történő fizetés esetén nincs sem forgalmi, sem pedig készpénzfizetési engedmény!

A fizetéssel kapcsolatos feltételek és kedvezmények vonatkozásában Szállító a mindenkor hatályos Pénzügyi visszatérítésekre vonatkozó Szabályzat-a szerint jár el.

Előleg fizetéséhez kötött megrendelések és az előleg mértéke

Egyedinek minősülő áru vásárlásakor Viszonteladó köteles legalább 30% előleget utalni Szállító részére, melyről a beérkezést követően előlegszámlát állít ki Szállító. Amennyiben Viszonteladó nem egyenlíti ki az előleg és a teljes ellenérték közötti különbözetet, úgy Szállító az előleget nem teljesítési kötbérként megtartja. Az előleg megfizetésének elmaradása esetén Szállító a megrendelést törli rendszereiből.

Amennyiben Viszonteladó többszöri (legalább két) alkalommal visszamondja rendelését az előleg megfizetése után, Szállító a soron következő és további rendelések teljesítését a teljes vételár előzetes megfizetéséhez kötheti.

Bizonyos akciós termékek fizetési feltételei, illetve kedvezményrendszere eltérhet a szokásos, jelen ÁSZF-ben rögzítettől. Ezeket Szállító mindenkor meghirdeti.

Ugyancsak eltérhetnek a fentiektől a nagyobb projektre kialakítandó, általában külön szerződésben szabályozott esetek.

Viszonteladó nem köteles Szállító céghitelét igénybe venni, de amennyiben él ezzel a lehetőséggel – azaz a szállítás előtt a számla nem teljesül teljes mértékű kifizetésre – akkor Viszonteladó az alábbi feltételeket elfogadja:

- Viszonteladó egyetért azzal, hogy az áruk teljes egyenértékének kiegyenlítéséig az áru Szállító tulajdonában marad, és vállalja annak következményeit a végfelhasználóval szemben, azaz, hogy Szállító a berendezéseket esetleg nem szállítja le az üzemeltetés helyszínére, vagy leszereli, vagy üzemen kívül helyezi. Szállító vállalja, hogy az ilyen irányú intézkedéseit előre jelzi Viszonteladó felé írásban, további 5 naptári napos fizetési határidő hosszabbítással.

- Viszonteladó a határidőig ki nem fizetett áru visszaszállítását nem akadályozza, ebben segítőleg együttműködik.

Amennyiben Viszonteladó fizetési késedelembe esik, utólagos fizetésre vonatkozó kedvezményeit elveszíti és Szállító további szolgáltatást nem köteles nyújtani.

Viszonteladó a fizetési késedelme esetén köteles megtéríteni a Szállítónak a késedelemből származó kárát. A késedelmi kamat mértéke évi 16 %.

Viszonteladó az áru fizikai átvételétől éppúgy viseli a dolog megsemmisülésének, elvesztésének, vagy megrongálódásának kárát, mintha már teljes fizetést teljesített volna.

Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a viszonteladói keretszerződést, ha a Viszonteladó 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, és e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget.

Viszonteladó fizetésképtelensége /vagy rész-fizetésképtelensége/ esetén az árut köteles visszaszolgáltatni Szállító részére, illetve felszerelt, vagy továbbadott áru esetén annak leszerelésében is visszaszolgáltatásában tevékenyen részt venni!

5 Tulajdonjog fenntartása

A Ptk. 6:216 §-a alapján a leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, a tartozás (vételár) teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul vagy más módon megterhelni nem lehet.

Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön nyilatkozatával kifejezetten megtilthatja az áru tovább értékesítését. Arra az esetre, ha Viszonteladó az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig.

Az egyszer használatos csomagolás az áru vételárában benne foglaltatik. A többször használatos csomagolásban, vagy konténerben történő szállítás esetén a csomagolóanyag, illetve a konténer Szállító tulajdonában marad, amely csomagolóanyagot, illetve konténert a Viszonteladó köteles az átadás-átvételt követő 5 napon belül Szállító részére díjmentesen visszajuttatni. Amennyiben Viszonteladó ezen kőtelezettségnek nem tesz eleget, az esetben a Szállító választása szerint jogosult a csomagolóanyag, illetve a konténer ellenértékét leszámlázni, illetve ezek használatáért bérleti díjat felszámítani Viszonteladó részére.

6 Szállító kötelezettségei

Szállító legfőbb kötelezettsége a Viszonteladó által megrendelt, előleggel fedezett áruk megrendelésben egyeztetett és visszaigazolt határidőre történő átadása. Megrendelés az előleg átadásával (átutalás esetén jóváírásával) lép életbe, a visszaigazolásban írt feltételek szerint.

Tekintettel egyes termékek szezonális jellegére, Szállító jogosult a megrendelést nem visszaigazolni, illetve a kiajánlott határidőt módosítani. Viszonteladó tudomásul

veszi, hogy Szállító az egyes termékeire más Viszonteladóinak regionális kizárólagosságot biztosít, ezért nem minden terméket jogosult értékesíteni a viszonteladói keretszerződés szerint a Viszonteladónak.

Mivel Szállító fokozatosan bővíti kínálatát, Viszonteladó ajánlatkérésére az árlistán nem szereplő áruk beszerzésére is megkísérel ajánlatot adni. Viszonteladó nem köteles az összes felkínált terméket forgalmazni.

Szállító bármikor dönthet úgy, hogy egyes termékek forgalmazását felfüggeszti, vagy megszünteti.

7 Viszonteladó kötelezettségei

Viszonteladó kötelezettsége a jó kereskedőtől elvárhatóan a berendezések:

 • • pontos mennyiségi és minőségi átvétele,
 • • Szállító által kiállított számlán megadott határidőre történő kifizetése,
 • • szakszerű felszerelése, illetve felszereltetése, üzembe helyezése,
 • • karbantartása és javítása a garanciális idő alatt és azon túl, írásban dokumentálva.

Viszonteladónak törekednie kell a berendezés használójával karbantartási szerződést kötni, valamint köteles az eladást megelőzően telepítési tanúsítványt kérni a végfelhasználótól. Viszonteladó a szerelést és javítást a végfelhasználó megrendelése alapján végzi.

Amennyiben Viszonteladó negyedéves időtartamon belül 3 alkalommal igazoltan nem tesz eleget karbantartási kötelezettségének (különböző fogyasztók esetében) és a karbantartási kötelezettségek teljesítéséhez Szállító bevonását sem kezdeményezi vagy a közreműködéssel járó költségét nem fizeti meg, Szállító jogosult felmondani Viszonteladóval kötött szerződését.

Viszonteladó köteles Szállító által forgalmazott termékek jó hírnevét megőrizni, esetleges problémáit, észrevételeit, tapasztalatait a lehető leghamarabb Szállító felé közvetlenül jelezni írásban, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Viszonteladó köteles az Szállítótól beszerzett termékeket helyi szinten aktívan reklámozni és terjeszteni. A Szállító által forgalmazott márkák logóját, kreatívjait tartalmazó anyagokat köteles a márkák arculati kézikönyvének megfelelően elkészíteni és tájékoztatásul a Szállító marketing osztályának elküldeni (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Viszonteladó köteles tájékoztatni a végfelhasználókat az érvényben lévő, Szállító által kialakított panaszkezelési szabályokról, azok változásairól, garanciális feltételekről, garanciát kizáró okokról.

Viszonteladó felelős azért, hogy:

- a termékekkel kapcsolatos szakismeretekkel, valamint a beszereléshez és karbantartáshoz szükséges szakismerettel és feltételekkel rendelkezzen,

- a végfelhasználók felé megvalósuló értékesítést szakszerűen, valamint a jogszabályoknak megfelelően valósítsa meg.

8 Szállító felelőssége

Szállító a Szerződés alapján arra vállal felelősséget, hogy a Viszonteladó megrendelését az abban foglaltak szerint, legjobb szakmai tudása és gondossága mellett teljesíti.

Szállító nem vállal felelősséget:

- Viszonteladó és a Végfelhasználó közötti jogviszonyból fakadó követelések, igények teljesítésért,

- Viszonteladó értékesítési tevékenységéért,

- a termékkel kapcsolatban a Végfelhasználót megillető szavatossági, Viszonteladó által vállalt jótállási, vagy jogszabály alapján fennálló kötelező jótállási kötelezettségek teljesítéséért,

- a termék szakszerűtlen tárolása, beszerelése, vagy használata, illetve az elmaradt karbantartások miatt bekövetkező hibákért.

9 SZAVATOSSÁG, Garancia

Szállító a termékek nagykereskedője, aki a kiskereskedelmi forgalomban nem vesz részt.

Szállító az általa értékesített klímaberendezésekre a honlapján közzétett garanciális feltételekkel vállalja Viszonteladója felé. Viszonteladó vállalja, hogy az Eladó által nyújtott garanciális feltételeket biztosítja a Fogyasztói Szerződés keretében a végfelhasználók felé. A végfelhasználóval a jelen szerződés Viszonteladója hozza létre a Fogyasztói Szerződést. A Szállító által nyújtott garanciális feltételek a

mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Aktuális garanciapolitikánkat honlapunkon megtekintheti és elérheti:

http://nagyker.columbus-klima.hu/write/upload/hirek/140812_01_Garancia_Politika_201603.pdf

Viszonteladó kijelenti, hogy tudomással bír arról a tényről, hogy mivel a végfelhasználóval ő áll szerződéses jogviszonyban, így a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében a berendezésekkel kapcsolatos mindennemű szavatossági és kellékszavatossági kötelezettség őt terheli.

Amennyiben Szállító közreműködése szükséges egy panasz, vagy szavatossági jog teljesítéséhez, Szállító a mindenkor érvényben lévő Panaszkezelési szabályzata szerint jár el.

Amennyiben Szállító kerül bevonásra, úgy a karbantartási- és általában a garanciális időszakra vonatkozó költségek mellett Szállító jogosult az összes felmerült költségét (kiszállás-, munkaóra díj stb.) Viszonteladó felé kiszámlázni. A felmerülő költségek várható összegéről Szállító előre tájékoztatja Viszonteladót.

Garanciát kizáró tényezők:

- sérülés, külső behatás miatt keletkező gázhiány,

- leak-lock (tömítőpaszta) használata szivárgás esetén,

- felszerelés, beépítés során keletkezett sérülések (pl. túlhúzás, feszítés),

- szállítási sérülés, mely Columbus kft-n kívül álló okból keletkezik ( ügyfél saját szállítása ),

- elektromos bekötési hibák,

- természeti károk, élőlények előfordulása ( rágcsálók, rovarok, bogarak ),

- karbantartás hiánya ( korrodáció, penész, szennyeződés,

- felszerelésre, üzembehelyezésre, karbantartásra vonatkozó dokumentumok hiánya,

- garanciajegy egyéb feltételei szerint,

10 A szerződés módosítása

Szállító jogosult a jelen ÁSZF, a kapcsolódó szabályzatok, díjszabása tartalmát egyoldalúan, a Viszonteladó előzetes tájékoztatása mellett módosítani.

11 A szerződés megszűnése

Jelen Szerződés megszűnik, ha:

- azt bármelyik fél rendes felmondással 30 napra, 30 napos fizetési határidővel megszünteti,

- valamely fél a Szerződés súlyos megszegése esetén azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszünteti,

- bármelyik fél halála, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén,

- a Felek közös megegyezése alapján.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Viszonteladó részéről:

- Szállító jóhírnevének rontása, így különösen a végfelhasználók felé a termékekkel kapcsolatos jogsértések elkövetése, szavatossági és garanciális panaszok kezelésének elmaradása,

- előleg fizetésére vonatkozó szabályok megszegése,

- szakszerűtlen munkavégzés a termékek beszerelése és karbantartása során,

- vételár megfizetésének elmaradása.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Szállító részéről:

- 60 napos szállítási határidő túllépés,

- legalább 2 alkalommal hibás termékek szállítása, amely a szállított termékek 50%-ra kiterjed. [dr. NÁÜI1]

A szerződés megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással a szerződés megszűnését követően legkésőbb 30 napon belül.

A Szerződés felmondási ideje alatt Viszonteladó új megrendelés leadására nem jogosult, de a már leadott megrendeléseket (kivéve a fizetési késedelem esetét) Szállító teljesíti Viszonteladó számára. Amennyiben a szerződés felmondásra került, a felmondást megelőzően leadott megrendelés teljesítését Szállító a teljes vételér megfizetéséhez kötheti.

12 Vegyes rendelkezések

12.1 Titoktartás

Szállító és munkavállalói, megbízottjai, képviselői és alvállalkozói, valamint Viszonteladó, annak munkavállalói időről időre közvetlenül vagy közvetve hozzáférhetnek olyan információhoz vagy kaphatnak olyan információt („fogadó fél”), amelyet a másik fél („feltáró fél”) bizalmasnak vagy titkosnak minősít a saját maga vagy fogyasztói vagy más harmadik felek vonatkozásában („Bizalmas Információk”). A fogadó fél köteles minden Bizalmas Információt szigorúan bizalmasan kezelni, és nem jogosult azokat feltárni vagy hozzáférhetővé tenni olyan személyek számára, akik nem részes felek a szerződésben, továbbá szigorúan a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő célokon kívül másra felhasználni. A fogadó fél a Bizalmas Információt munkavállalói és képviselői részére kizárólag a szükséges mértékben tárhatja fel, miután kioktatta őket az információk bizalmas voltáról és az őket terhelő, itt rögzített kötelezettségekről. A fogadó fél ezen kötelezettségek munkavállalói és képviselő által történt bármilyen megsértéséért felelősséggel tartozik. A fogadó fél köteles legalább a saját bizalmas információira irányadó biztonsági módszerekkel és eljárásokkal azonos szintű védelmet alkalmazni, amely garantálja a védelmet a jogosulatlan használat vagy feltárás ellen. A Bizalmas Információk (harmadik felek erősebb jogaitól függően) a feltáró fél tulajdonában maradnak.

A fentiektől függetlenül, a „Bizalmas Információk” nem vonatkoznak olyan információkra, amelyekre nézve a fogadó fél írásos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy (i) már korábban ismertek voltak számára, vagy munkavállalói később, a Bizalmas Információktól függetlenül fejlesztették ki; (ii) nem a fogadó fél, vagy leányvállalatai vagy képviselői hibájából általánosan elérhetővé válik mindenki számára; (iii) jogszerűen jutott hozzá harmadik személytől vagy szervezettől, akit nem köt titoktartási kötelezettség; vagy (iv) bírósági ítélet vagy kormányzati szerv kéri azok továbbítását, amely esetben a fogadó fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a feltáró felet, hogy az megfelelő jogvédelmet kérhessen.

Jelen Szerződés megszűnésekor, vagy a feltáró fél írásbeli kérelmére a fogadó fél köteles kérés szerint visszaszolgáltatni vagy megszüntetni valamennyi ilyen bizalmas Információt, és írásban igazolni ennek megtörténtét.

12.2 Adatvédelem

Viszonteladó és Szállító kölcsönösen kijelentik, hogy egymás kapcsolattartóinak adatait a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a megfelelő szintű üzleti kapcsolattartás fenntartásához fűződő jogos érdekük alapján kezelik.

Szállító különös gondot fordít szerződéses partnerei nevében kapcsolatot tartó személyek adataival kapcsolatos garanciák biztosítására, ezért szerződött partnerei és a kapcsolattartók számára az alábbi jogosultságokat biztosítja:

- Viszonteladó, illetve közvetlenül kapcsolattartója is jogosult jelezni, hogy a kapcsolattartó adata módosult,

- amennyiben a kapcsolattartás alapjául szolgáló jogviszony megszűnik, Viszonteladó a kapcsolattartói adatait az új kapcsolattartó adataira felülírja.

Szállító biztosítja, hogy az adatok átadásával kapcsolatban munkavállalóját tájékoztatta, az adatkezelés jogalapját biztosította.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Szállítótól további információt kérhet a kapcsolattartó és Viszonteladó is.

12.3 Veszélyhelyzet miatti különös rendelkezések

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus miatt, amelyet a Parlament várhatóan meghosszabbít. A veszélyhelyzet ideje Szállító az alábbiak szerint teljesíti a megrendeléseket:

 • A leadott megrendelések csak a Megrendelővel kapcsolatban egyedileg meghatározott előleg és annak maradéktalan megfizetése mellett érvényesek, ezek hiányában a Szállító a megrendelés teljesítésére nem köteles.
 • A megrendelések utólagos lemondásának lehetőségét a veszélyhelyezt időtartama alatt Szállító kizárja.
 • A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel többlet fuvarköltség várható, melynek mértékéről pontos tájékoztatást Szállító a kiszállítás előtt ad.
 • Amennyiben Viszonteladó a többlet fuvarköltség megfizetését nem vállalja, tudomásul veszi a szállítás időpontjának bizonytalanságát és annak lehetséges késedelmét.
 • A megrendelt áru Szállítóhoz történő beérkezését követő napon Szállító értesítést küld a beérkezés tényéről és megküldi a végszámlát, melynek megfizetésére jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései alapján köteles a Viszonteladó.

12.4 Jelen ÁSZF alkalmazása

Amennyiben Felek között szerződés jött létre, úgy jelen ÁSZF a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandók. Amennyiben jelen szerződési feltételek egy, vagy több rendelkezése utóbb érvénytelennek, vagy semmisnek minősül, az nem teszi a teljes szerződési feltételt érvénytelenné/semmissé, annak további, érvényes rendelkezései továbbra is alkalmazhatóak és alkalmazandóak. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Amennyiben Viszonteladó nem kötött Viszonteladói Szerződést, de Szállítótól vásárol, akkor az ÁSZF szabályozása alkalmazandó jogviszonyukban. Amennyiben kötött szerződést, de az egy adott kérdést nem szabályoz, akkor az ÁSZF a mértékadó. Jelen és a viszonteladói szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapest Környéki Bíróság kizárólagos illetékességének.